Chưa có thành tích gì đáng kể, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Những gì đã và đang làm là quá trình học hỏi. 

Thành tích lớn nhất có được là một trí tuệ ấm áp, một sức khỏe cân bằng và một quá trình lắng đọng nhiều giá trị trân quý từ lịch sử, văn hóa và người khác.